לוגו רשות החדשנות

אופן הגשת הצעה

מומלץ לקרוא בעיון ולבצע את ההנחיות הבאות:
 • לקרוא את המסמכים הרלוונטיים:

  מסלול הטבה מס' 29 של רשות החדשנות ונהלי המסלול.

  ניתן לשלוח שאלות ובקשות להבהרה לדוא"ל:
  Labs@InnovationIsrael.org.il בלבד, עד ליום 16 במרץ 2017 (י"ח באדר תשע"ז) ועד לשעה 16:00. התשובות יינתנו במרוכז ויפורסמו בלשונית "שאלות ותשובות" החל מיום 6 באפריל 2017 (י' בניסן תשע"ז), מהשעה 16:00, והן יהוו חלק בלתי נפרד מהליך תחרותי זה.

 • לוודא עמידה בתנאי הסף ולהכין את המסמכים המפורטים בסעיף 4.4 למסלול הטבה מס' 29 של רשות החדשנות, בין היתר:

  על ערבות ההגשה, בסך 100,000 ₪, לעמוד בתוקף עד ליום 29 בינואר 2018.

  הפקדת דמי טיפול בהצעה, על סך 5,000 ₪, תבוצע לחשבון מס' 26535 בבנק הדואר.


  עדכון: ניתן להגיש במסגרת ההליך התחרותי טיוטה של נוסח הערבות לבחינה של רשות החדשנות לכתובת Labs@InnovationIsrael.org.il עד ליום 23 במאי 2017 (כ"ז באייר תשע"ז). נוסח הערבות יוחזר למגיש עם הערות רשות החדשנות עד ליום 25 במאי 2017 (כ"ט באייר תשע"ז).

 • להגיש את ההצעה עד לשעה 12:00 ביום 22 ביוני 2017 (כ"ח בסיוון תשע"ז).
  הצעות שיוגשו או יתקבלו לאחר מועד זה ייפסלו על הסף ולא יידונו.

  יש להגיש את ההצעות בעברית בלבד, בארבעה עותקים (אחד המקור). אם חלקים מההצעה כוללים סודות מסחריים, יש לצרף עותק חמישי בו החלקים הסודיים מושחרים באופן חד-משמעי בהתאם לסעיף 4.6 למסלול הטבה מס' 29 של רשות החדשנות.

  את ההצעות יש להגיש לתיבת ההצעות של רשות החדשנות, בבניין רשות החדשנות, רח' הירדן 4, קרית שדה התעופה.

  תיבת ההצעות ממוקמת בקומה שלישית ועליה רשום "תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית". יש לציין על גבי המעטפה בכתב גדול וברור "הצעה להליך תחרותי להפעלת מעבדה לחדשנות טכנולוגית".


ועדת הזנק רשאית לפסול הצעות לא מלאות אשר בעת הגשתן לא כללו את הפרטים או המסמכים הנדרשים, או לדרוש השלמות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

רק מציעים שיעמדו בתנאי הסף יוזמנו להציע את הצעתם בפני חברי הוועדה.
נספחים לנוהל: