לוגו רשות החדשנות

שאלות תשובות

ייתכן כי הוראות, נהלי ו/או נספחי מסלול ההטבה יעודכנו בהמשך. הודעה על כך תפורסם באתר אינטרנט זה בכתובת www.innovationlabs.org.il אם וככל שיעודכנו מסמכים אלה.

קובץ תשובות לשאלות שנשאלו במסגרת ההליך התחרותי לבחירת מעבדות לחדשנות מאושרות שנשלחו עד ליום חמישי י"ח באדר תשע"ז, 16 במרץ 2017 ועד לשעה 16:00. להורדה לחצו כאן.

עדכון לתשובות שנשאלו ביחס להליך התחרותי לבחירת מעבדות לחדשנות מכוח מסלול הטבה מס' 29 של רשות החדשנות להורדה לחצו כאן.

הודעה חשובה! עדכון נהלים - להורדה לחצו כאן.

לחץ להגשת הצעה